ARBETSMILJÖPOLICY 

Bröderna Svanströms Åkeri ABs övergripande mål är att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska och förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Vi strävar efter en arbetsmiljö som gagnar de anställda likväl som för företaget. Arbetsmiljöarbetet är anpassat till medarbetarnas olika förutsättningar ur fysisk och psykosocial synpunkt.

 

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att:

    -Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt.

    -Alla medarbetare medverkar aktivt i arbetsmiljöarbetet och följer instruktioner och uppställda föreskrifter

    -Arbetsmiljöområdets lagar och förordningar och utgör minimikrav för vårt arbetsmiljöarbete

    -Fordon och övrig utrustning är i bra skick

    -Varje anställd ska ta ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och ges möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.

    -Ärenden som rör arbetsmiljö ska tillmätas samma vikt som ärenden som rör övrig verksamhet i företaget.TRAFIKSÄKERHETSPOLICY
Bröderna Svanströms Åkeri AB påverkar trafiksituationen i vårt land. Vi ser det därför som vårt ansvar att vara föredömen i trafiken. Vi har för avsikt att aktivt verka så att företagets verksamhet bedrivs med hög säkerhet och undvikande av onödiga risker.

 

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

    -Alltid använder säkerhetsbälte

    -Håller avstånd till framförvarande

    -Strävar efter effektivare körning med hänsyn till drift, bränsleförbrukning och miljö

    -Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna

    -Respekterar kör- och vilotidsregler

    -Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering

    -Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt

    -Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner samt undviker att köra då vi är trötta

    -Håller fordonen i ett trafiksäkert skick

    -Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd

 

 

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Målet med policyn är att anställda vid Bröderna Svanströms Åkeri AB inte ska vara eller behöva bli beroende av alkohol och inte heller skada företaget genom att uppträda på ett berusat och okontrollerat sätt.


Vårt förhållningssätt är:

    -Missbruksproblem angår oss alla. Det är ansvarslöst att inte reagera om någon anställd visar tecken på missbruk.

    -Det är inte tillåtet att vara alkohol- eller drogpåverkad i arbetet

    -Vår narkotikapolicy innebär att all icke medicinsk narkotikaanvändning är förbjuden för alla anställda.

    -Målet med policyn är att företaget ska arbeta för en narkotikafri arbetsplats och ett narkotikafritt samhälle.

    -Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan.

    -Chefen har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.

    -Det är chefens ansvar att omedelbart inleda samtal med den berörde medarbetaren för att fastställa behovet av olika stödåtgärder.